Handlingsplan mot mobbning och kränkande särbehandling

I vår förening arbetar vi för att i första hand förebygga mobbning.

Mobbing är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer.

Negativ handling – beteende som har till syfte att tillfoga en annan person skada eller obehag.

 

Förebyggande åtgärder

Arbetsgrupp mot mobbing (tränare och utsedd person från styrelsen).

Ledarna ska arbeta aktivt med att bygga upp en grupp som ”håller ihop”.

Ledarna ska arbeta aktivt med att föra ut Kungsnäs FCs värdegrund till spelare, föräldrar och övriga medlemmar; Glädje, Gemenskap och Engagemang.

Kungsnäs FC accepterar aldrig någon form av våld, hot, trakasserier, utanförskap eller kränkande handling.

Medlemmar i Kungsnäs FC ska tillsammans skapa ett öppet, positivt och solidariskt klimat.

Alla föräldrar, ledare och spelare bör vara lyhörda för tendenser till mobbing.

Då ledare, föräldrar eller spelare misstänker att mobbning förekommer, tar de kontakt med ansvarig tränare för laget.

Ansvarig ledare ska, om mobbing uppstått, lyfta problemet med föräldrar och samråda kring att informera skolan om problemet.

Ledare i Kungsnäs FC ska alltid sträva efter att bygga upp ett förtroende hos spelarna, så att dessa känner att de har en vuxen att vända sig till.

 

Förutsättning

– Att arbeta förebyggande mot mobbing.

– Att om mobbing förekommer omedelbart ta itu med problemet för att lösa det.

 

Kungsnäs FCs mål

Alla spelare och ledare ska känna sig trygga när man deltar i Kungsnäs FCs verksamhet.

Vår värdegrund är Glädje, Gemenskap och Engagemang