Åtgärdsplan för personuppgiftsincidenter

Bakgrund och syfte

Föreningen ska se till att de följer dataskyddsförordningen och arbeta proaktivt med att undvika personuppgiftsincidenter. Föreningen har därför tagit fram denna åtgärdsplan för hantering av personuppgiftsincidenter.

Åtgärdsplanen syftar till att klargöra hur föreningen identifierar och hanterar personuppgiftsincidenter. Vidare klargör åtgärdsplanen hur föreningen bör skapa medvetenhet kring de risker som följer av personuppgiftsincidenter.

Vad är en personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors fri- och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel:

* diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning

* finansiell förlust

* brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har

* blivit förstörda

* gått förlorade på annat sätt

* kommit i orätta händer.

Det spelar ingen roll om händelsen har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen kan det vara personuppgiftsincidenter.

Exempel på personuppgiftsincidenter

* Någon obehörig part har fått tillgång till personuppgifter, till exempel om någon har skickat personuppgifter till mottagare som inte skulle ha uppgifterna.

* Datorer som innehåller personuppgifter har förlorats eller stulits.

* Någon har ändrat personuppgifter utan tillstånd.

* Personuppgifter är inte tillgängliga för den som behöver dem, och det leder till negativa effekter för de registrerade personerna.

Anmäla personuppgiftsincident till Datainspektionen

Föreningen har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om en incident, anmäla personuppgiftsincidenten till Datainspektionen. Anmälan sker via Datainspektionens e-tjänst för att rapportera personuppgiftsincidenter. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska föreningen motivera förseningen.

Anmälan syftar till att göra det möjligt för Datainspektionen att se och bevaka vilka åtgärder som vidtas för att motverka negativa effekter av det inträffade. Om det blir nödvändigt kan Datainspektionen också komma att utöva sina tillsynsbefogenheter för att få den som är ansvarig för behandlingen att vidta nödvändiga åtgärder.

Undantag till anmälningsskyldighet Anmälningsskyldigheten gäller inte om det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Det är föreningen som, enligt ansvarsprincipen, måste påvisa att det är osannolikt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

Konsekvenser En personuppgiftsincident som inte snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för fysiska personer leda till fysisk, materiell eller immateriell skada, såsom förlust av kontrollen över de egna personuppgifterna eller till begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk förlust, obehörigt hävande av pseudonymisering, skadat anseende, förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt, eller till annan ekonomisk eller social nackdel för den berörda fysiska personen.

Innehåll i anmälan av personuppgiftsincident All information som ska finnas i en anmälan avseende personuppgiftsincidenter återfinns i Datainspektionen e-tjänst för att rapportera personuppgiftsincidenter.

Vem ska göra anmälan Föreningen är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att upprätta anmälan. Inom föreningen är det styrelsen som ansvarar för att föreningen efterlever kraven under dataskyddsförordningen. Föreningen ska varje verksamhetsår utse en person som är ansvarig för att upprätta en anmälan vid en eventuell personuppgiftsincident.

Undvik sanktionsavgifter

Om föreningen inte rapporterar en personuppgiftsincident kan det innebära en överträdelse av dataskyddsförordningen, vilket kan leda till att föreningen måste betala sanktionsavgifter.

Informera de registrerade

Om personuppgiftsincidenten är allvarlig ska föreningen utan onödigt dröjsmål även informera de registrerade om personuppgiftsincidenten. Detta gäller alltså om det är sannolikt att personuppgiftsincidenten leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

Föreningen ska bedöma både allvarligheten av den potentiella eller faktiska påverkan på personer som ett resultat av en personuppgiftsincident kan ha och sannolikheten för att detta inträffar.

* Hur allvarliga kan konsekvenserna bli?

* Hur sannolikt är det att enskilda personer drabbas?

Om personuppgiftsincidenten är allvarlig är risken högre. Om sannolikheten för konsekvenser är stor är risken också högre.

När risken är hög ska föreningen genast informera de personer som har drabbats, särskilt om det finns ett behov av att mildra en omedelbar risk för skador. En av huvudorsakerna är att föreningen ska kunna hjälpa individerna att vidta åtgärder för att skydda sig mot effekterna av en personuppgiftsincident.

Information till de registrerade

Föreningens information till de registrerade ska uppfylla Datainspektionens minimikrav:

* Tydlig och klar beskrivning av orsaken till personuppgiftsincidenten.

* Namn och kontaktuppgifter till föreningens kontaktperson i ärendet eller till en annan kontakt som är insatt i frågan och kan svara på frågor.

* Beskrivning av de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten.

* Beskrivning vad föreningen har gjort, eller tänker göra, för att hantera personuppgiftsincidenten.

* I förkommande fall: Beskriv vad föreningen har gjort för att mildra eventuella negativa effekter.

Dokumentation

Föreningen ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden av föreningens anmälningsskyldighet samt ytterligare skyldigheter som följer av anmälan om personuppgiftsincident.

Undvika personuppgiftsincidenter

Föreningen ska arbeta medvetet och proaktivt för att undvika personuppgiftsincidenter. Detta innebär bland annat att föreningen ska:

* Skapa tydliga rutiner för att enkelt kunna upptäcka personuppgiftsincidenter.

* Upprätta en handlingsplan för de fall en personuppgiftsincident inträffar.

* Dokumentera alla personuppgiftsincidenter, även dem som inte måste anmälas till Datainspektionen.